Onderzoek bakstenen molens

Tussen 2002 en 2012 werd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, toentertijd Rijksdienst voor Monumentenzorg), de faculteit Civiele Techniek van de TU in Delft en de onderzoekers Caspar Groot en Jos Gunneweg onderzoek uitgevoerd op de bouwkundige detailleringen van bakstenen windmolens in samenhang met de specifiek optredende vochtproblematiek.

In het kader van het onderzoekstraject “Aanpak vochtproblematiek massief metselwerk” ontstond door middel van diverse deelonderzoeken breedtekennis met betrekking tot bouwkundige oplossingen die al dan niet effectief zijn als het gaat om een gezonde vochthuishouding betreffende constructief molenrompmetselwerk, binnenklimaat en de hieruit resulterende beperkingen of mogelijkheden voor het gebruik van een molen van baksteen.

Door middel van een grootschalige veldstudie zijn meer dan veertig bakstenen molens gedetailleerd bekeken. Op basis van de hieruit verkregen resultaten was het mogelijk oplossingen op het gebied van vochtwerendheid voor molens en specifieke kennis te inventariseren. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden om aanbevelingen te doen voor toekomstige restauraties.

Onder andere is een leidraad ontstaan voor de inspectie van een molen. De leidraad richt zich op de bouwkundige detailleringen en mogelijke oorzaken van de vaak optredende vochtproblematiek. In een systematische volgorde van hoofdstukken worden bouwwijze, afwateringselementen en maatregelen voor beluchting en andere voor molens typische detailleringen besproken. Door het invullen van dit formulier door een molenaar, molengebruiker, eigenaar of persoon die regelmatig werkt met, of woont in, een molen, kan inspectiewerk deskundig onderbouwd worden om vochtproblemen te verminderen, te voorkomen of de gevolgen van een eerdere, niet-optimale ingreep te verhelpen.

Mocht u de gelegenheid krijgen een bakstenen molen te restaureren of een restauratie hiervan te begeleiden, aarzelt u dan niet contact met mij op te nemen. Misschien is de molen al eerder onderzocht en kan de toenmalig verkregen informatie bijdragen aan de besluitvorming over een restauratie-ingreep.