Algemene Voorwaarden van de MuurpathologieAcademie.

opgesteld op 1 oktober 2019 te Woerden.

Artikel I: Definities

1.Dit zijn de algemene voorwaarden van ‘Muurpathologie uitgelicht’, nader te noemen MU. MU is de kennisacademie voor de mineralogie van bouwmaterialen in de restauratie en de nieuwbouw. MU is gevestigd te Woerden en is onderdeel van ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’onder KvKnummer 69379858.

2.Klant: Degene die met ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’een overeenkomst is aangegaan.

3.Partijen: ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’en de klant samen.

4.Cursus: De eendaagse cursus die onderdeel is van een leertrajectwaarvoor ingeschreven kan worden.

5.Module: een reeks cursussen die bij elkaar horen en een leertraject vormen.

6.Cursist: Degene die aan een of meerdere leertrajectendeelneemt.De ‘cursist’ is een individu dat als privépersoon handelt.

Artikel II: Toepassingen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’en MU.

2.Partijen kunnen alleen afwijken van de voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel III: Inschrijving en betaling

1.Belangstellenden voor een leertraject of moduleschrijven zich in via het onlineformulier op de website www.muurpathologie.nl.Door inschrijving gaat de cursist akkoord met deze voorwaarden.

2.Na het inschrijven ontvangt de cursist een automatische bevestiging per e-mail van ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’. Deze e-mail en verdere correspondentie (waaronder de factuur) wordt verzonden naar het e-mailadres dat de cursist opgeeft in de inschrijving. De cursist is verantwoordelijk voor de juistheid van dit adres en zijn persoonsgegevens.

3.Na inschrijving is annulering niet meer mogelijk. Degene diezichinschrijft voor een modulewaarvoor een bijdrage wordt gevraagd, verplicht zicherpersoonlijk toede bijdrage te betalen.

4.De klant of cursist ontvangt enkele weken voor het begin van het leertrajecteen factuur voor het cursusgeld. De cursist is het volledige bedragverschuldigd aan ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’, ook indien de cursist, om welke reden dan ook, het leertrajectniet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

5.De factuur dient vóór aanvang van het leertrajectte worden voldaan. Betaling door de klant of cursist dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden voor het begin van het leertraject. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking op de door ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ gemelde bankrekening.

6.Betaalt de klant of cursist niet binnen de overeengekomen termijn, danis ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand alseengehele maand wordt beschouwd.

7.Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel IV: Annulering van klant/cursist of ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’

1.Indien de cursist op eenbepaaldecursusdatum is verhinderd, dan kan hij/zij een andere persoon aanwijzen om zonder bijkomende kosten aan dezecursus deel te nemen, mits dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus per e-mail is meegedeeld aan MU.

2.Bij onvoldoende inschrijvingen is ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’/ MUte allen tijde gerechtigd een cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, tijdstip en/of locatie.

3.‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ houdt te allen tijde het recht om docenten voor een cursus te vervangen door andere docenten.

4.Bij annulering van een cursus door ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ wordt door ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ het cursusgeld gerestitueerd aan de cursist.

Artikel V: Intellectueel eigendom

1.‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ en de gastdocenten behouden alleintellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht etc.), op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens en ander informatie, afbeeldingen, schetsen, modellen etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ (laten) kopiëren, aan derde partijen tonen en/ of voor commerciële doeleinden delen of (digitaal) publiceren.

Artikel VI:Prijzen

1.Alle prijzen die ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’voor MU op de homepage hanteert zijn in Euro, exclusief btw en inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en lunch, administratiekostenen huur cursuslocatiesen/of vergaderruimtes, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

2.Alle prijzen die ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ voor MU voor de cursussenhanteert zoals onder artikel III/1. vermeldt, kan ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ten allen tijde wijzigen.

3.De prijs voor de moduleswordt vastgesteld volgens devoor de aangeboden diensten gebruikelijkeuurtarievenvan de docent, de gastdocenten, de kosten voor de vergaderlocatie, de excursie, verzorging, cursusmateriaal en eventuele entreeprijzen.

4.De prijs voor studenten kan schriftelijk opgevraagd worden bij MU en wordt na overleg van de partijen apart en schriftelijk per modulevastgelegd en omvat de zoals onder artikel III/1. opgegeven diensten en producten.

5.‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’ heeft het recht de prijzen voor MU jaarlijks aan te passen.

Artikel VII: Uitvoering dienstverlening, aansprakelijkheiden garantie

1.Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan (b.v. met de inschrijving voor een cursus), bevat deze voor ‘Dr. Josepha Kempl Muurpathologie’ inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2.‘Dr. Josepha Kempl Muurpathologie’ is niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden door de cursist. Ieder cursist is zelf voor zijn eigen leerproces, zijn aanwezigheid, en het maken van eventueel voorkomendeenvoudig huiswerk verantwoordelijk.

3.‘Dr. Josepha Kempl Muurpathologie’ heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten doorgastdocenten.‘Dr. Josepha Kempl Muurpathologie’ en de gastdocenten voeren de overeenkomst naar beste inzicht, kennis en vermogen door en overeenkomstig de eisen voor goed vakmanschap.

Artikel IIX: Bescherming persoonsgegevens en relatiebestand

1.De gegevens vandecursisten worden opgenomen in de administratie van ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’. De cursist geeft hiermee toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand van ‘Dr. Josepha Kempl –Muurpathologie’.

2.‘Dr. Josepha Kempl–Muurpathologie’ houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.Voor sommige moduleshoort bij het cursusprogramma een beslotenLinkedIn-groep, waarin vraagstukken uit de cursusvoor de looptijd van het leertraject besprokenkunnen worden. Hiertoehebbenalleen cursisten toegang. Cursisten blijven lid in de groep tot op het moment dat een nieuwleertrajectvan start gaat.