Modulair Adviesconcept Muurpathologie

Voor de restauratie en renovatie van historisch gebouwd erfgoed hanteert Muurpathologie een modulair adviesconcept dat niet alleen gericht is op de materiaalkundige kant, maar ook op het vakmanschap en het controleren en bevorderen van de kwaliteit bij de uitvoering, evenals een nacontrole één jaar na oplevering. Het adviesconcept is gebaseerd op de jarenlange praktijkervaring van groot gunneweg delft op het gebied van monumentenzorg door middel van wetenschappelijke onderzoekslijnen. Hierbij ligt de kracht in de implementatie van het advies op de bouwplaats tijdens de uitvoering en het nastreven van een gesloten cirkel van kwaliteitsbeheer door het volgen van het uitvoeringstraject tot een jaar na oplevering.

Voorbereiding
Ter voorbereiding van mijn advies breng ik voor u een vrijblijvend adviesvoorstel met offerte uit. Hierin wordt in samenwerking met de als opdrachtgever, beheerder of eigenaar van een monumentaal of historisch gebouw de vraagstelling uitgewerkt. Op die manier heeft u inzicht in de doelstelling, het te verwachten product en de daarmee in verband staande advieskosten.
Adviesmodule 1
In adviesmodule 1A vindt uitgebreid vooronderzoek en een inventarisatie plaats. Vervolgens voer ik een inspectie ter plaatse uit. In de meeste gevallen wordt de inspectie gecombineerd met een kleinschalige monsterneming.

De monsters worden in eigen laboratorium of in samenwerking met gerenommeerde laboratoria in behandeling genomen. Na het verkrijgen van de resultaten komt Muurpathologie tot een diagnose en brengt onafhankelijk advies uit over de behandeling van het te herstellen of te restaureren object. Adviesmodule 1A wordt in de regel afgerond met het uitwerken van een restauratieplan en een indicatieve kostenraming.

De opdrachtgever kan hierop zijn financiële meerjarenplanning afstemmen. Indien de uitvoering gefaseerd haalbaar is, kan de opdrachtgever mijn bureau verzoeken voor adviesmodule 1B om een offerte uit te werken.

In adviesmodule 1B verzorgt Muurpathologie een voorselectie van vakbekwame uitvoerende bedrijven. Hier worden de bestekteksten uitgewerkt met daarin opgenomen de kwaliteitseisen van de toe te passen herstelmaterialen en gedetailleerde uitvoeringstechnische omschrijvingen.

Muurpathologie verzorgt een omschrijving voor, en het begeleiden van, een vakbekwaamheidsproef ter plaatse. In het algemeen is dit een gezamenlijk kennisoverleg met de mogelijke uitvoerende partijen, te houden voorafgaand aan de aanbesteding.

Een vakbekwaamheidsproef kan in deze stap bijvoorbeeld het opzetten van proefvakken voor voegwerkherstel, het opzetten van testvlakken voor gevelreiniging of voor pleisterwerk omvatten.
Een en ander is te vergelijken met de fase aanbestedingsklaar maken bij nieuwbouw.

Adviesmodule 2
Adviesmodule 2a betreft een aantal uitvoeringsconsulten in de vorm van het leveren van (steekproefsgewijs) kwaliteitstoezicht, aanvullend aan de directie dan wel situationeel afhankelijk, evenals het vervullen van de directierol.

Het kwaliteitstoezicht richt zich op de juiste toepassing van de voorgeschreven bouwmaterialen, veiligheid en kwaliteit van uitvoering. Het oogmerk ligt op het vinden en bewaren van een gezonde balans tussen alle genoemde factoren. Deze adviesonderdelen horen bij Adviesmodule 2B.

Onder Adviesmodule 2C valt de opleveringsinspectie.

Adviesmodule 3
Adviesmodule 3A en 3B betreffen inspecties als nacontrole of monitoring na een bestekmatig voorgeschreven eenjarige onderhoudstermijn. In de indicatieve kostenraming zijn daarvoor, vooruitlopend op een op verzoek van de opdrachtgever eventueel uit te werken offerte, geschatte posten opgenomen.